Hafan

Diwrnod lansio

 

Dydd Mawrth 16 Hydref 2019 Cafodd achub bywyd Cymru ei lansio'n swyddogol gan Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn Stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd. Cawsom ein huno gan 60 studuents o Ysgol Uwchradd Fitzalan a fu i gyd yn cymryd rhan mewn rhai ymgyfarwyddo ar CPR.


Roedd rheolwr clwb pêl-droed Dinas Caerdydd, Neil Warnock a'r chwaraewyr Callum Patterson yn ymuno â ni hefyd, sef y Vaulks a Sean Morrison a gafodd eu hunain.


Ymunwyd â ni hefyd gan yr Athro Chris Jones, y Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, Dr Brendan Lloyd, Cyfarwyddwr Meddygol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Dr Jon Goodfellow, arweinydd clinigol cenedlaethol gyda rhwydwaith cardiaidd Cymru a'r athro Len Nokes Emeritws Proffessor Ym Mhrifysgol Caerdydd a Doctor clwb ar gyfer clwb pêl-droed Dinas Caerdydd.


Mae clwb pêl-droed Dinas Caerdydd wedi cynhyrchu'r fideo uchod ar sut i berfformio CPR a sut i ddefnyddio diffinydd, gwnaed y fideo er cof am Claire Louise Nokes a fu farw ym mis Rhagfyr 2016 yn dilyn ataliad ar y galon a ddygwyd ymlaen gan gyflwr o'r enw myocarditis.


Fideo yn Saesneg yn unig

Cliciwch y lincs (Hafan neu Hafan) i lywio'r safle, er mwyn dewis iaith cliciwch SALC

Please click the links (Hafan or Home) to navigate site, for language selection click SALC

 


ACHUB BYWYD CYMRU

 

Croeso i gynllun newydd i annog mwy o bobl ledled Cymru
i ddysgu a defnyddio sgiliau achub bywyd

Rhaglen waith yw achub bywyd Cymru gyda'r nod o roi mynediad i hyfforddiant dadebru cardio-anadlol (CPR) a chynyddu ymwybyddiaeth a defnydd o ddiffibrilwyr. Wrth i fwy o bobl ddysgu CPR, cânt eu hannog i rannu eu gwybodaeth, gan gryfhau'r gadwyn oroesi a fydd yn helpu i wella cyfraddau goroesi i bobl sy'n dioddef ataliad ar y galon. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyfanswm o £586,000 o arian a gaiff ei ddefnyddio i lansio'r rhaglen ledled Cymru.

Cadwyn goroesi

 

Mae'r gadwyn goroesi yn cynnwys pedair dolen, a gall Aelodau'r cyhoedd gyflawni'r tri cyntaf

ADNABOD YN GYNNAR

CPR CYNNAR

DEFIBRILATION CYNNAR

Gall dadebru cardiopwlmonaidd (CPR) gadw eu calon i fynd nes y bydd diffibriliwr a/neu gymorth yn cyrraedd.

Bob munud pan nad oes diffibriliwr ar gael i'r claf, bydd ei siawns o oroesi yn lleihau 10%.

Mae adnabod rhywun yn cael ei atal ar y galon a chael/rhoi cymorth yw'r cam cyntaf tuag at wella ei siawns o oroesi.

ACHUB BYWYD CYMRU | SAVE A LIFE CYMRU

 

Ariennir achub bywyd Cymru gan Lywodraeth Cymru ac fe'i cefnogir gan rwydwaith cardiaidd Cymru, drwy'r grŵp gweithredu ar gyfer anhwylderau'r galon. Save a Life Cymru is funded by Welsh Government and supported by the Wales Cardiac Network, through the Heart Conditions Implementation Group.